ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ 

“Μεγάλος Πασχαλινός Διαγωνισμός”

1. Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία “Mymoda.gr” μέσα στα πλαίσια διαχείρισης της επίσημης σελίδας της “Mymoda.gr”

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι έχοντες μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της “Mymoda.gr”, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού.

3. Στις 30/03/2018 θα γίνεται κλήρωση στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού και θα αναδεικνύεται ένας τυχερός ο οποίος θα κερδίζει δωροεπιταγή 100ευρώ mymoda.gr για αγορές σε παιδικά ρούχα και παπούτσια από το Mymoda.gr. O νικητής θα ενημερώνεται στα στοιχεία που μας έχει αφήσει στην αίτηση συμμετοχής (email) του για τη αποστολή του δώρου του στην διεύθυνση του.

4. Κάθε ενδιαφερόμενος, για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθεί είτε τη σελίδα “Mymoda.gr”  όπου μπορεί να συμμετάσχει ακολουθώντας τις οδηγίες ως προς τα κατωτέρω βήματα:

• Θα πρέπει να κάνει Like τη σελίδα “Mymoda.gr” στο Facebook
 Θα πρέπει να κάνει SHARE τη σελίδα “Mymoda.gr” στο Facebook
 Να συμπληρώσει τo email του, στην εφαρμογή αποδεχόμενος τους όρους του διαγωνισμού
 Να πατήσει ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. 

6. Νικητές τους διαγωνισμού: Ο νικητής του διαγωνισμού θα αναδεικνύεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 30/03/2018

7. Ο διαγωνισμός έχει ως έπαθλο (δώρο) για έναν τυχερό δωροεπιταγή αξίας 100ευρώ για αγορές σε παιδικά ρούχα και παπούτσια από το mymoda.gr. Σε περίπτωση που δεν απαντήσουν στο email,  το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι νικητές χάνουν το δικαίωμα παραλαβής του δώρου. Η προσπάθεια ειδοποίησης νικητών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση της αποστολής του e-mail. H εταιρεία oυδεμία ευθύνη φέρει για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών των δώρων και δη όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση στα στοιχεία επικοινωνίας τους, όπως τα έχουν δηλώσει. Σε καμία περίπτωση τα δώρα δεν θα εξαργυρώνονται από τους νικητές με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέραν του ανωτέρω συμφωνηθέντος δώρου. Το δώρο είναι προσωπικό δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίσταται. Διευκρινίζεται ρητά ότι με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες παραχωρούν το δικαίωμα στην εταιρεία “Mymoda.gr” χρήσης των προσωπικών τους στοιχείων επικοινωνίας για αποστολή ενημερωτικού υλικού.

8. Η εταιρεία θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των προσωρινά αναδειχθέντων νικητών, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών στο Διαδικτυακό Τόπο και ειδικότερα με ανάρτηση αποκλειστικά και μόνο του e-mail των νικητών και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου αυτών και (β) τους νικητές του Διαγωνισμού, με την αποστολή σχετικού email. Μέσω της ανωτέρω επικοινωνίας με τους νικητές του Διαγωνισμού ο Διοργανωτής θα πρέπει να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα τους, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού ο συμμετέχων παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με την εταιρεία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη ή αρνηθεί να παράσχει τις παραπάνω πληροφορίες ή δεν τις παράσχει για οποιονδήποτε λόγο εντός της παραπάνω προθεσμίας, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και η εταιρεία δικαιούται να διαθέσει το δώρο κατά την απόλυτη κρίση της.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της εταιρείας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της εταιρείας, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές και να αναζητήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία θα έχουν υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

9. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού μόνο για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στο Facebook & www.mymoda.gr.

10. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια του διαγωνισμού.

11. Η εταιρεία σας ενημερώνει ότι θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

12. H εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να μεταβάλλει οποιονδήποτε όρο, τα δώρα και προθεσμία του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή τους στη σελίδα Facebook ή www.mymoda.gr χωρίς να υποχρεούνται να κάνουν αναφορά σε συγκεκριμένο λόγο αλλά μόνο κατά την απόλυτη αυτών διακριτική ευχέρεια.

13. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό τόπο www.mymoda.gr και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.

Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.